top of page
Vyhledat

ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST OCHRANNÝCH ZNÁMEK TVOŘENÝCH VÝLUČNĚ BARVOU A KOMBINACÍ BAREV V ČR A EU

Aktualizováno: 20. 2. 2019Stěžejním cílem předkládaného příspěvku je podat právní analýzu, interpretaci a komparaci rozhodovací a aplikační praxe správních a soudních orgánů České republiky a Evropské unie v oblasti institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených výlučně barvou a kombinací barev. Předkládaný příspěvek též implikuje reformu ochranné známky Evropské unie, tzv. European Union Trade Mark (dále jen „ochranná známka EU“), v interpretované oblasti.


Metodika řešené problematiky se opírá o studium pramenů, odborných monografií, jakož i soudní a správní judikatury v oblasti institutu rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených výlučně barvou a kombinací barev na území České republiky a Evropské unie. Současně je postupováno prostřednictvím metody interpretace textu právních předpisů a analýzy a komparace soudní a správní judikatury. Na základě syntézy teoretických poznatků a poznatků abstrahovaných ze soudní a správní judikatury bude formulován závěr předkládaného příspěvku.


Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách[1], dále jen „Směrnice 2015/2436“, nově jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky výslovně uvádí barvu. Barva jako označení způsobilé k zápisu formou institutu ochranné známky je však součástí právního řádu České republiky již od 1. dubna 2004, od účinnosti zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZOZ“.


Ustanovení § 1 ZOZ výslovně stanoví: „Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.“


Z výše citované definice ochranné známky autorka dovozuje, že možnost chránit označení tvořené výlučně barvou, respektive kombinací barev, je na území České republiky možné pouze za předpokladu, pokud má tzv. rozlišovací způsobilost, tzn. schopnost rozlišit výrobky a/či služby jedné osoby od výrobků a/či služeb jiných osob, respektive soutěžitelů na trhu. Musí se jednat o přesně specifikovaný odstín barvy či barev dle mezinárodně uznávaných vzorníků barev. Důvodová zpráva k ZOZ jako příklady vzorníků barev uvádí „PANTONE“, „CMYK“ či barevnou stupnici „RAL“. Přesně specifikovaný odstín dané barvy či barev musí být v přihlášce konkretizován z důvodu další reprodukce, například uvedením čísla odstínu dle citovaných vzorníků. Takovou ochrannou známku pak musí její vlastník užívat výlučně v zapsaném barevném odstínu[2].


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

[2] Důvodová zpráva k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. 

Celý článek k dispozici níže:

https://static.wixstatic.com/ugd/f2e530_33040539e7964d1d889647d49a8659d9.pdf


164 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page