top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „Správce“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Vám tímto poskytuji informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb uvedených na předmětných webových stránkách.

 

V souvislosti s poskytováním služeb patentového zástupce a evropského známkového a designového zástupce shromažďuji a zpracovávám jakožto Správce mimo jiné i osobní údaje o svých klientech. Jakožto Správce osobní údaje zpracovávám v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud Vám jej neukládá žádný právní předpis. V případě odepření poskytnutí osobních údajů v rozsahu požadovaném pro konkrétní účel zpracování však nemusím být schopna daný účel naplnit a dle povahy daného vztahu můžu být nucena s klientem, respektive s potencionálním klientem, neuzavřít smluvní vztah či tento vztah ukončit, případně ukončit komunikaci. Současně neprovádím žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci které by docházelo k automatizovanému zpracování nebo k profilování ve smyslu článku 22 GDPR.

Jakožto Správce jsem nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Pokud máte jakékoliv dotazy či námitky vztahující se ke zpracování osobních údajů, kontaktujte mě prosím písemně na adrese místa podnikání, elektronicky prostřednictvím e-mailové korespondence, popřípadě telefonicky. Vymezené kontaktní údaje jsou uvedeny na předmětných webových stránkách.  

  1. Právní titul umožňující Správci zpracovávat osobní údaje

  2. Způsob a účel zpracování osobních údajů

  3. Zdroje osobních údajů

  4. Místo a způsob evidence osobních údajů   

  5. Doba zpracování osobních údajů      

  6. Osoby mající přístup k osobním údajům

  7. Zajištění ochrany osobních údajů        

  8. Práva subjektů osobních údajů dle GDPR

  9. Uplatnění práv subjektů osobních údajů dle GDPR

bottom of page